Linking en Embedding (g)een Schending van het Auteursrecht

Geschreven door Geert Somers op , in de categorie Copyright & other IP

In februari 2014 oordeelde het Europees Hof van Justitie in Svensson vs Retriever (Zaak C-466/12) dat website operators geen auteursrechten schenden wanneer ze hyperlinks maken naar inhoud waarop auteursrechten rusten en welke vrij beschikbaar is op andere websites. Gezien het aantal bestaande websites met hyperlinks naar ander auteursrechtelijk beschermd materiaal op andere websites, zou iedere andere uitspraak een enorme impact gehad hebben op de manier waarop het web functioneert.

Achtergrond

De eisers in hoofdgeding waren Zweedse journalisten die krantenartikelen hadden geschreven die gratis ter beschikking werden gesteld op de website van hun krant. De verweerder, een online platform met links naar inhoud van derde partijen, verwees eveneens naar de artikels van de journalisten. Deze journalisten klaagden de website operator aan voor onrechtmatig gebruik en verspreiding van hun artikels.

Volgens de wet betreffende het auteursrecht bezit een auteur het exclusieve recht om iedere communicatie van zijn/haar werk naar het publiek toe te staan of te verbieden. De journalisten pleitten dat hun rechten waren geschonden omdat de bezoekers van het online platform toegang hadden tot hun werk. De operator van het online platform redeneerde aan de andere kant echter dat deze dienst geen inbreuk op het auteursrecht vormde gezien deze beperkt bleef tot het verwijzen naar de websites waarop hun cliënten het werk konden terugvinden.

Het Hof van Beroep in Zweden verzocht het Hof van Justitie in Luxemburg om haar prejudiciële beslissing.

De prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie

In haar beslissing van februari 2014 herhaalde het Hof eerst dat het juridisch concept van “communicatie naar het publiek” twee cumulatieve criteria omvat, namelijk een “communicatiehandeling” van een werk en de communicatie van dat werk naar een “publiek” toe.

In de omstandigheden van de zaak stelde het Hof vast dat het voorzien van auteursrechtelijk beschermd werk van hyperlinks een “communicatiehandeling” vormt. Niettemin dient deze communicatie volgens de vaste rechtspraak gericht te worden op “een nieuw publiek” om onder het concept van “communicatie naar het publiek toe” te vallen, dat wil zeggen, “naar een publiek waarmee de copyrighthouders geen rekening hielden wanneer zij de oorspronkelijke communicatie naar het publiek autoriseerden”. Volgens het Hof bestond het doelpubliek van de oorspronkelijke communicatie in dit geval uit alle potentiële bezoekers van de website van de krant, en aangezien de toegang tot het werk op deze site niet beperkt was, had iedere webgebruiker er bijgevolg de vrije toegang toe. Gezien men zich niet richtte tot een nieuw doelpubliek, was er geen toelating van de copyrighthouders vereist.

Inhoud embedden

Deze situatie blijft eveneens het geval wanneer internetgebruikers een website bezoeken en een link aanklikken waardoor op deze specifieke website een link verschijnt op een manier die de indruk wekt dat het werk op deze website zelf verschijnt, terwijl het werk in feite van een andere website afkomstig is (deze techniek staat ook bekend als “framing” of “embedding”).  Dit soort techniek verandert niets aan het feit dat de communicatie niet is gericht tot “een nieuw publiek”, wat maakt dat de toelating van de copyrighthouders dan ook niet vereist is.

Wanneer daarentegen een aanklikbare link op een website het de bezoekers van die site mogelijk maakt om beperkingen te omzeilen die de andere website heeft gesteld ( vb. een publieke toegang beperkt tot abonnees of slechts beschikbaar achter een “pay wall”) en de link op die manier een tussenkomst vormt zonder welke die gebruikers geen toegang tot het werk zouden verkrijgen, dienen al deze gebruikers beschouwd te worden als een nieuw publiek waarmee de copyrighthouder(s) geen rekening hield(en) toen de oorpronkelijke communicatie werd toegelaten. In dergelijke omstandigheden zou de toelating van de copyrighthouder(s) vereist zijn. Dit is eveneens het geval wanneer het werk niet langer voor het publiek toegankelijk is op de site waarop het werk aanvankelijk werd gecommuniceerd.

Voor meer informatie over deze juridische ontwikkeling, neem contact op met Geert Somers, IT advocaat bij time.lex.

Deze publicatie behandelt niet noodzakelijk ieder belangrijk onderwerp, noch ieder aspect van de behandelde onderwerpen en is niet bedoeld als juridisch of ander advies.