Een website bouwen

Wie is eigenaar van mijn website? Als ik er voor betaal, ben ik toch eigenaar?

Een website kan in eigen beheer worden ontwikkeld, bijvoorbeeld door uw werknemer, of door een externe ontwikkelaar. Dat kan een zelfstandige dienstverlener of een onderneming zijn.

Voor werknemers geldt het volgende. Artikel 3 van de softwarewet bepaalt dat alleen de werkgever geacht wordt verkrijger te zijn van de vermogensrechten met  betrekking tot computerprogramma’s die zijn gemaakt door één of meer werknemers of  beambten bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever, “tenzij bij  overeenkomst of statutair anders is bepaald”. Indien dus niets in het contract of het statuut bepaald is, krijgt de werkgever de vermogensrechten van de computerprogramma’s die door zijn werknemers ontworpen worden.  De hamvraag is hier natuurlijk of het echt gaat over “bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever", en vooral: in welke mate een website integraal gekwalificeerd kan worden als 'software'. Bij andere soorten werken (bijvoorbeeld grafische templates of designs) is de situatie immers omgekeerd, en moet u dus zelf de nodige afspraken maken.

In geval van twijfel in uw eigen situatie: contacteer ons met uw concrete vraag.

Wanneer de website daarentegen werd ontwikkeld door externen is de wettelijke regeling anders. Het feit dat u als opdrachtgever betaalt voor de gepresteerde ontwikkeling is niet voldoende om eigenaar te worden.  Hier gelden steeds de algemene regels van het auteursrecht. Er moet duidelijk en schriftelijk worden afgesproken welke auteursrechten worden overgedragen. Indien dit niet het geval is blijft discussie mogelijk. Contacteer ons met uw concrete vraag.

Neem vrijblijvend contact op

Welke juridische vermeldingen moet u opnemen op uw website?

U moet vermelden:

  • de naam van de vennootschap, de rechtsvorm, zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, ‘RPR’, indien van toepassing : vennootschap in vereffening, …
  • Gebruiksvoorwaarden (wettelijk verplichte vermeldingen, aansprakelijkheid info, links, intellectuele eigendom …)
  • Privacy policy (hoe gaat u om met gegevens van bezoekers en klanten, direct marketing, …); afhankelijk van de functionaliteiten van uw site moet u eventueel ook nog aangifte doen bij de Privacycommissie
  • Specieke regels voor uw beroep, deontologische regels, …

Let op met het kopiëren van disclaimers en dergelijke van andere websites, en met knip & plak van standaard algemene voorwaarden. Zeker wanneer u diensten wil aanbieden via uw website of wil verkopen via internet zijn er bepaalde verplichtingen over elektronische handel, bescherming van consument, elektronische betalingen en dergelijke meer, die bij u wellicht niet hetzelfde zijn als bij andere dienstverleners. Dit geldt ook wanneer u louter als tussenpersoon optreedt, bijvoorbeeld voor veiling- of immo-websites.  Contacteer ons - vrijblijvend - voor een offerte.

Neem vrijblijvend contact op

Foto, muziek, tekst: intellectuele eigendom, …: “op internet geldt geen auteursrecht”: waar of niet waar?

Niet waar dus. Auteursrecht geldt ook op internet. Als u foto’s, muziek, teksten, sommige iconen, enz wil gebruiken dan kan u best eens controleren wie de auteursrechthebbende is en zo nodig de nodige afspraken met hem/haar maken voor het gebruik ervan op uw website.

Neem vrijblijvend contact op

Verzamelen bezoekersgegevens, privacy, … : hoeveel is te veel?

“Te veel is trop en trop is te veel”. Dat geldt ook voor het verzamelen en gebruiken van gegevens van uw bezoekers of klanten. U moet afwegen welke gegevens u precies nodig heeft voor de legitieme doeleinden van uw site. Vooral voor het sturen van reclame en direct marketing gelden extra regels. Neem alvast eens een kijkje bij onze FAQ over privacy.

Neem vrijblijvend contact op

Hyperlinks, deeplinking, metatags: wat mag en wat niet?

Hierover is heel wat rechtspraak, zowel in de ene als de andere zin, omdat het telkens afhangt van het concrete geval en de specifieke context. Enkele algemene regels zijn alleszins de volgende:

  • Uiteraard mag u zich niet bezondigen aan oneerlijke handelspraktijken (bv oneerlijk profiteren van naambekendheid van website van uw concurrent) of ongeoorloofd gebruik maken van het merk van concurrenten in uw metatags.
  • Vergelijkende reclame mag onder bepaalde voorwaarden.
  • Een hyperlink leggen naar illegale content (bv illegaal gekopieerde muziek) is een …. linke zaak.
  • Deeplinking mag - althans in principe - wel, tenzij dit dan weer een inbreuk is op bv databankwet, marktpraktijken, merkenwet, auteursrecht, of wanneer u schade berokkent aan derden …

U raadt het al: het hangt af van de concrete situatie. Contacteer ons met uw vraag.

Neem vrijblijvend contact op

Waarop moet ik letten tijdens de onderhandelingen van een contract voor het bouwen van een website?

In de eerste plaats op uw centen natuurlijk, maar daarmee vertellen we niets nieuws. Of toch wel? In de praktijk merken we immers vaak dat mogelijke toekomstige prijswijzigingen of extra werk (change requests…) aanleiding geeft tot discussie omdat er geen of onduidelijke afspraken over zijn gemaakt.

Verder nog: de intellectuele rechten, concrete omschrijving van wat er geleverd moet worden, binnen welke termijnen, wat bij stopzetten van het contract, betalingsmodaliteiten, hoe omgaan met wijzigingen, ....

Nog een klassieker: wat staat er niet in en wordt door de ene of de andere partij “vergeten” in het contract? En welke regels gelden dan?  Soms kan dat in uw voordeel zijn, maar soms ook niet. Contacteer ons - vrijblijvend - voor een offerte om u te adviseren. Achter de schermen of rechtstreeks in de onderhandeling, al naargelang u zelf wenst.

Neem vrijblijvend contact op